ការអប់រំពី រឿង ប៉ាវ ចិន

រឿង ប៉ាវ ចិន កាលពីនៅក្មេង ល្អមើល ហើយក៏មានចំណុចអប់រំច្រើនដែរ។ ខ្ញុំសូមដកស្រង់មួយចំណុច។

ក្នុងរឿងប៉ាវចិនកាលនៅក្មេង ប៉ាវចិនបានរកឃើញថា ស្តេចបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាស្តេចដែលព្រះរាជាមុនដាក់ឲ្យស្នងរាជ្យ។ ប៉ាវចិនបានរកឃើញស្តេចពិត ដែលជាអ្នកលក់នំតាមផ្លូវ។ ដោយសារចំណេះដឹងទាប នំគាត់គ្មានអនាម័យទេ ។

ស្តេចហៅប៉ាវចិនមកនិយាយលេង: យើងមិនអនុញ្ញាតិឲ្យប្រទេសជាតិវឹកវរ ចលាចល គ្មានការរីកចម្រើនដោយសារមានស្តេចល្ងង់ដូចគេទេ។
ប៉ាវចិន: គាត់ល្ងង់មាន ហើយក៏មិនបានរៀនសូត្រ។ …ប៉ាវចិនថ្លើមធំសុំសួរព្រះអង្គថា បើស្តេចនោះឆ្លាតជាង ចេះជាងព្រះអង្គ តើព្រះអង្គនឹងប្រគល់រាជ្យឲ្យវិញទេ?

ស្តេចនៅស្ងៀមហើយប៉ាវចិនក៏ដើរចេញទៅ។

អ្នកណាក៏និយាយពីសង្គម និយាយស្នេហាជាតិ ដើម្បីជាតិ ធ្វើបាបអ្នកនេះអ្នកនោះ មិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងទេ គឺដើម្បីជាតិ។

ការរលំនៃរជ្ជកាលម៉េង

រឿងនេះមិនសំដៅលើការរលំនៃរជ្ជកាលមួយមុខទេ។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺចំណេះដឹងខាងពេទ្យ និងការរកឃើញថ្មីទាក់ទងនឹងជម្ងឺឆ្លង។

និយាយជាភាសាចិន។ មានបកជាអង់គ្លេស ជាចំណងជើងក្រោម។