ការរៀនសូត្រ​ពីរឿង​

ការគ្រប់គ្រងមនុស្ស ទោះចំនួនតិចក្តី រហូតដល់ប្រទេសក្តី គេយកច្បាប់ជាធំ។ ដឹងហើយក៏មិនអាចធ្វើបានដោយងាយដែរ ព្រោះមនុស្សតែងតែចង់បានអំណាច។ បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះ សូមមើលរឿង ចក្រភពឈីង។ រួចសូមស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតផង។

ការមានច្បាប់គ្រប់គ្រង ជារឿងល្អ។ តែច្បាប់ច្រើនពេក ហួសពីគោលការណ៍ច្បាប់ បិទសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់មនុស្ស នាំឲ្យបាត់សុភមង្គល និងបង្កើនអំពើពុករលួយ។ បើអ្នកចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះ សូមមើល ស៊ូ តុងប៉។

ការយល់ដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវចំណាយពេលយូរណាស់។ មនុស្សភាគច្រើនរំពឹងលើមេដឹកនាំម្នាក់ ហើយមិនយល់ថាប្រព័ន្ធដឹកនាំ ឬច្បាប់ មានន័យដូចម្តេច។ អ្នកខ្លះថា មកពីអ្នកក្រោមអាក្រក់ មិនមែនមកពីអ្នកនៅលើទេ។ សូមមើល លី សឺមីង

អ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរ គួរឲ្យរៀនសូត្រតាមគឺ តួស្រីក្នុងរឿងទាំង៣តែងតែស្វែងរកប្រពន្ធចុងឲ្យស្វាមីខ្លួន។ គួរឲ្យសរសើរៗៗៗ😋😋😊😳