លំហាត់សិស្សពូកែគណិត

ចំពោះសិស្សទិសា បើធ្វើបានមុនថ្ងៃច័ន្ទ ម៉ោង៥ល្ងាច នឹងទទួលបានអាវយឺត និង លេខសម្ងាត់WiFi

screenshot-2016-12-15-18-45-43