វិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំសាលា

នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សាលាទិសាបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំសាលា ដើម្បីចូលរួមការប្រឡងថ្នាក់ក្រុង។  សាលាបង្ហោះតែវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាទេ។ ឯកសារក្រដាស មាននៅសាលាទិសា។

ខាងក្រោមជាវិញ្ញាសាជាក់ស្តែង។