គណិតវិទ្យា ក្រុងកំពត ទី១២ 13-02-17

សូមវាយឡើងវិញ ព្រោះរកច្បាប់ដើមជា softcopy មិនបាន។

មាននៅក្នុងសៀវភៅខ្ញុំ ប្រហែល ៩០ភាគរយ តាមខ្ញុំចាំ។

kampottown13-02-17

Comment if you need solutions. 

សិស្សពូកែគណិត ទី១២ ស្រុកទឹកឈូ ២០១៧

ក្តៅៗ! វិញ្ញសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា សម្រាប់ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត កម្រិតវិទ្យាល័យ។ សូមរីករាយចុងសប្តាហ៍។

អត្រាកំណែនឹងបង្ហោះជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

teukchou080217.png
សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ទី១២ ស្រុកទឹកឈូ

Japanese Mathematical Olympiad[JMO]

One problem of the JMO 2015, first round.

សិស្សវិទ្យាល័យទើបអាចដោះស្រាយបាន។

សរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាទម្រង់ a+b\sqrt2 ដែល a និង b ជាចំនួនសនិទាន៖untitled

The answer is 11+5\sqrt2