វិញ្ញសាប្រឡងគ្រូមធ្យម 2002-2016

ខាងក្រោមនេះជាវិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមធ្យម ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ ២០១៦ ដោយមានកំណែផង។ អរគុណដល់លោក ប្រើស ដារ៉ា ដែលបានចែកចាយកំណែនេះ។
សម្រាប់សិស្សទិសា អាចមករកអត្ថបទជាក់ស្តែង[Hard Copy] នៅបណ្ណាល័យទិសាបាន។

វិញ្ញាសាប្រឡងគ្រូមធ្យម ២៧ តុលា ២០១៧

ដោយសារវិញ្ញាសាមិនសូវទូលំទូលាយ និង ដើម្បីសម្រួលដល់ការអាន ខ្ញុំសូមវាយសារឡើងវិញ ដូចខាងក្រោម៖

សម័យប្រឡង ២៧ តុលា ២០១៧។

ឯកទេសទី១ គណិត។ វិញ្ញាសាគណិត។ ចំនួនត្រូវការ ០១ នាក់។