វិញ្ញសានិងកំណែ គ្រូឧត្តម NIE 2016

ខ្ញុំសូមយកវិញ្ញាសា ២០១៦ ប៉ុណ្ណោះមកដាក់ទីនេះ ដើម្បីសិស្សងាយស្រួលរក។ សូមដកស្រង់ពីលោក ជា ពិសិដ្ឋ ដែលបានវាយអត្ថបទចែកចាយ និងធ្វើកំណែស្រាប់។ សម្រាប់វិញ្ញាបន្ថែម សូមចុចត្រង់នេះ ។