វិញ្ញសាប្រឡងក្រមខណ្ឌក្រសួងផែនការ

កម្រិតពិបាក ប្រហែលសិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត។  ៤លំហាត់ដំបូង ជាលំហាត់គណិតវិទ្យា កម្រិតសិស្សពូកែ។ ២លំហាត់ចុងក្រោយ ជាលំហាត់សេដ្ឋកិច្ច តែមិនលំបាកទេ គ្រាន់តែជំនួសរូបមន្តប៉ុណ្ណោះ។

គួរឱ្យស្តាយ វិញ្ញសាដើមគ្មានល្បាយពិន្ទុឱ្យបានច្បាស់លាស់។ លំហាត់ខ្ទង់ទី៤ ក៏បានការវាយខុសបន្តិច គឺ +2b ។