នានាពីប្រទេសជប៉ុន

ដោយសារមនុស្សមានច្រើនប្រភេទ អាយុខុសគ្នា វត្ថុដែលមនុស្សប្រើគួរតែសំរបទៅតាមនោះដែរ។ មានប្រភេទសម្រាប់មនុស្សចាស់ និងកុមារផងដែរ។

តម្លៃពលកម្មកាន់តែថ្លៃ គេចាប់ផ្តើមប្រើម៉ាស៊ីនមកជួយ។ ងាយដែរ ប្រើកាក់ក៏បាន ក្រដាសប្រាក់ក៏បាន ហើយចង់ទិញម៉ោងណាក៌បាន។

ម៉ាសក៏អាចទិញតាមម៉ាស៊ីនបានដែរ។

នៅពេលភ្លៀង ទឹកតែងនៅជាប់ឆ័ត្រតក់ប្រឡាក់កន្លែង។ គេបង្កើតប្រដាប់ដាក់ស្បោងស្រោបឆ័ត្រនេះឡើង។ គេតែងមានសេចក្តីណែនាំប្រើប្រាស់ងាយៗភ្ជាប់ជាមួយផងដែរ។