ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រពី ស្តេចម៉ុងហ្គោល ហ្សាំងស៊ីខាន់ [BBC Documentary]

អាណាចក្រខ្មែរមានប្រវត្តិយូរយារ មុនប្រទេសថៃ តែត្រូវថៃវាយកំទិច ដុចបំផ្លាច។ ប្រទេសចិនរឹតតែមានប្រវត្តយូរលង់ មុនម៉ុងហ្គោល តែត្រូវម៉ុងហ្គោលវាលកម្ទិចនៅសតវត្សន៍ទី១៤ថ្មីៗសោះ។ ថៃក៏ដូចម៉ុងហ្គោល ក៏ដូចអ្នកឈ្លានពានផ្សេងៗ គឺតែងតែយកបច្ចេកទេស ចំណេះដឹងនៃប្រទេសដែលត្រូវឈ្លានពានមកប្រើ។

“State makes war and war makes state.”

<div class="fb-comments" data-href="https://tisaschool.wordpress.com/” data-numposts=”5″>